آزادی – امید آقابالازاده

Posts
Blog Post

انسانیت

ازاولین روزی که تصمیم گرفتم در مورد انسانیت بنویسم تقریبا بیش از دوماه میگذره و من همچنان به انتهای ان شناخت نرسیدم.…